A A A

Comunicat privind crearea noului stat de personal

07 Iunie 2024 | 267

Prin prezenta, Judecătoria Chișinău ține să menționeze că prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.458/29 din 18 octombrie 2023, plenul Consiliului a micșorat unitățile de personal de la Curtea Supremă de Justiție cu 13 posturi de judecător și 26 unități de asistent judiciar, cu majorarea unităților de personal la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) după cum urmează – 1 post de judecător, 1 unitate de grefier și 1 unitate de asistent judiciar.

Suplimentar, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.28/3 din 23 ianuarie 2024 cu privire la specializarea sediilor Judecătoriei Chișinău, plenul a hotărât anularea pct.2 din hotărârea Consiliului nr.257/25 din 02 noiembrie 2021, pct.1 din hotărârea Consiliului nr.555/25 din 27 noiembrie 2018 și pct.2 din hotărârea Consiliului nr.3/1 din 10 ianuarie 2017. La fel s-a hotărât că, începând cu 01 februarie 2024, sediile Judecătoriei Chișinău se specializează după cum urmează:

  • în materie penală (cauze penale, contravenționale și ce ține de activitatea judecătorului de instrucție) – sediile Buiucani și Ciocana;
  • în materie civilă (cauze civile, contencios administrativ și insolvabilitate) – sediile Centru, Rîșcani și Botanica (central).

S-a revocat ca efect pentru viitor, începând cu 01 februarie 2024, Anexa nr.1 din hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.584/27 din 11 decembrie 2018.

 Astfel, ca efect al hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii nr.257/25 din 02 noiembrie 2021, nr.458/29 din 18 octombrie 2023 și nr.28/3 din 23 ianuarie 2024 s-a impus necesitatea modificării structurii-tip la Judecătoria Chișinău, iar prin hotărârea Consiliului nr.89/8 din 27 februarie 2024 s-a aprobat o nouă Structură-tip pentru Judecătoria Chișinău. Iar la data de 12 aprilie 2024, de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a fost avizat Statul de personal al Judecătoriei Chișinău, având un efectiv limită de personal de 715 unități, inclusiv 156 judecători.

A apărut necesitatea modificării statului de personal al Judecătoriei Chișinău, prin instituirea unor subdiviziuni structurale actualizate și prin crearea unor noi subdiviziuni structurale menite să asigure buna activitate ale instanței judecătorești, după cum urmează:

În serviciul administrativ al secretariatului Judecătoriei Chișinău a fost creată Direcția Juridică și Contencios, compusă din Secția expertiză juridică – are menirea acordării asistenței juridice de specialitate în procesul de modificare și completare a actelor normative cu caracter intern și Secția contencios – are menirea asigurării procesului de soluționare a cererilor prealabile și examinarea proiectelor de acte administrative individuale.

La fel, pentru îmbunătățirea activității administrative a instanței judecătorești Direcţia financiar-economică a fost reorganizată și create două secții distincte, și anume Secția evidență contabilă și politici salariale și Secția planificare bugetară și achiziții.

În aceiași ordine de idei, pentru îmbunătățirea activității administrative a Judecătoriei Chișinău, în cadrul Direcţiei resurse umane a mai fost creată o nouă secție, și anume Secția planificare, asigurare și evidența personalului.

Totodată, Serviciul tehnologii informaţionale a fost lichidat, iar funcțiile de administrator/administratoare rețea de calculatoare se regăsește în Direcţia asigurare tehnico-materială.

Mai mult decât, în cadrul Direcției generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul au fost formate Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare și Secția monitorizare și relații cu publicul.

În scopul asigurării accesibilității justiției prin organizarea eficientă a activității instanței de judecată, în partea ce ține de primirea și deservirea informativă a cetățenilor și reprezentanților acestora, reprezentaților organelor de stat și persoanelor juridice, în Secția monitorizare și relații cu publicul au fost create noi funcții publice (ghid), în care angajații vor comunica societății informațiile de interes public, vor informa justițiabilii privind modul de funcționare a instanței de judecată și vor ghida justițiabilii în realizarea drepturilor acestora.

Pe cale de consecință, la data de 02 mai 2024 a fost emisă dispoziția Judecătoriei Chișinău nr.28, potrivit căreia s-au aprobat 108 fișe de post a funcționarilor publici din cadrul secretariatului Judecătoriei Chișinău și 42 regulamente cu privire la organizarea și funcționarea subdiviziunilor Judecătoriei Chișinău.

Astfel, în contextul vizat considerăm că Judecătoria Chișinău tinde spre îmbunătățirea performanței instanței judecătorești în vederea asigurării serviciilor judiciare de calitate și consolidării conexiunii între instanțele judecătorești și justițiabilii, inclusiv Judecătoria Chișinău aspiră spre îmbunătățirea întregului proces de înfăptuire a justiției.