A A A

ANUNȚ - desfășurarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de specialist în cadrul serviciului sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul (08.12.2015)

08 Decembrie 2015 | 8

Judecătoria Botanica municipiul Chişinău 

Comisia de concurs 

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice din cadrul serviciului sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul

 

       În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:

 

Specialist (1 unitate) - în cadrul serviciului sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul.

 

Scopul general al funcţiei: Monitorizare și relații cu publicul. Asigurarea accesului publicului la informație, transparența decizională. 

 

Sarcinile de bază:

  1. Informarea justițiabililor și altor persoane cu informații de interes public;
  2. Gestionează posta electronică a instanței;
  3. Elaborează comunicate despre activitatea instanței, cauzele de rezonanță;
  4. Elaborează proiecte de răspunsuri la petiţii, cereri etc.;

 

Condiţii specifice funcţiei:

Studii: medii speciale în domeniul dreptului.

Experienţă profesională: nu necesită.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legilor şi actelor normative ale RM; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu, operare PC.

Abilităţi:

-  abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul dreptului, de aplanare a situaţiilor de conflict, abilitate de negociere;

-  operare PC (Word, Excel, Internet, programe), utilizarea echipamentelor tehnice de birou etc.;

Atitudini/comportamente:

- competenţă profesională, responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, obiectivitate, loialitate, rezistență la efort și stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de iniţiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, capacitate de comunicare, de  lucru în echipă etc.;

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-  Deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  Posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-  Are capacitate deplină de exerciţiu;

-  Are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-  În ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-  Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-  Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e-mail Dosarul de concurs:

-  Formularul de participare1.

-  Copia buletinului de identitate2.

-  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare2.

-  Copia carnetului de muncă2.

-  Cazier judiciar3.

 

Notă:

1 formularul de participare poare fi găsit pe pagina web jb.justice.md al instanţei sau la sediul Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, str. Zelinski 13.

2 copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

3cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentelor în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 11 ianuarie 2016.

Persoana de contact: Andrițchi Natalia, specialist principal resurse umane.

Telefon/ fax: 022-52-01-76. mob. 079121501

E-mail: andritchi.natalia@gmail.com.

 

 

Bibliografia:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

-   Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

-   Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;

-   Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;

-   Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

-   Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-   Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

-   Legea nr. 1260- XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură.

 

3.  Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

-   Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-   Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-   Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-   Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-   Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-   Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

-   Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-   Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;

-   Hotărîrea Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 pentru implimentarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;

-   Horărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective.

-   Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol;

 -  H O T Ă R Î R E CSM nr. 142/4  din  04.02.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel.